Olimpia Otel | Calis Beach

Değerli Misafirimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir. Bu bilinçle, Olimpia Otel olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, hizmetlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve yine KVK Kanunu’nun 10. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 MART 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma görevini yerine getirmek için; Olimpia Otel tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin bu bilgilendirmeyi sizlere sunarız.

 

Kişisel Veri Tanımı

KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Ayrıca KVK Kanunu’na göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler özel nitelikli kişisel verilerdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Olimpia Otel’in  bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez. KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

1.VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Olimpia Otel  tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.
(Olimpia Otel, Kudret Avcı Petrol İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Bünyesinde Hizmet vermektedir.)

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

Olimpia Otel  tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
Onayınız ile toplanan kişisel verileriniz, rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi ve kamusal güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kurumlara (Jandarma Genel Komutanlığı) otel giriş-çıkışlarının bildirilmesi, hizmet alan müşterilere bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında işlenebilecektir.

Şirketimiz, rezervasyon formu ile talep edilen kişisel bilgilerin haricinde ve güvenlik amacıyla bulunan güvenlik kameraları dışında herhangi bir kişisel veri kaydında bulunmamaktadır. Kişisel verileriniz otomatik olmayan yöntemlerle ve rızanız dahilinde kaydedilmektedir.  Elde edilen bu veriler sadece ve sadece müessesemizde konaklama işleminizi gerçekleştirmek  ve kamusal güvenliğin sağlanması için zorunlu olarak Jandarma Genel Komutanlığı Kimlik Bildirim Sistemi ile paylaşılmaktadır. Olimpia Otel, kişisel verilerinizi, toplanmaları ve işlenmelerindeki amaçların gerçekleştirilmesi için 6 aylık süre boyunca fiziken muhafaza edecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda sadece kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. Kanuni yükümlülük ile öngörülenler haricinde hiçbir üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır. K.V.K. Kanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde K.V.K.Kanunu  Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir.

Olimpia Otel’e ait rezervasyon formunu ait formunu doldurmanız halinde Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

 

4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKU SEBEBİ
Kişisel verileriniz Olimpia Otel  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması ve otelimizden  hizmet almak üstediğiniz  ürün veya hizmetlerimize ilişkin kullanılan matbu formlar kanallarından tarafımızla temasta bulunulması halinde toplanacaktır. Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, Olimpia Otel’in meşru menfaati ile ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi kapsamında açık rıza kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanacaktır. KVKK İlgili maddeleri uyarınca  kişisel veri işleme şartları ile amaçları dahilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir.

 

5.KİŞİSELVERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlen meamacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarıncayapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin,kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğinegöre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve/ veya kişisel verilerinizle ilgili güncelleme veya değişiklik taleplerinizi info@olimpiaotel.com adresinden veya hafta içi 09.00-18.30 arasında (0252) 614 41 29 numaralı çağrı merkezinden bize ulaşarak bildirebilirsiniz.

 

OLIMPIA  OTEL

tr_TRTurkish